STIPENDIUM

CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE

100% IDEELLT ENGAGEMANG TILL STÖD FÖR

FORSKNING OCH UTVECKLING INOM CANCER

UTDELADE STIPENDIUM


2021 Joanna Zawacka-Pankau PhD


Joanna Zawacka-Pankau, Senior Researcher

Department of Medicine Huddinge, Karolinska Institute

erhåller årets stipendium om SEK 50,000 från Cathrines forskningsstiftelse för projektet:

Drug repurposing to reactivate p53 protein family for improved therapy in TP53 mutated acute myeloid leukemia (AML).


Nya applikationer av läkemedel för att återaktivera p53-proteinfamiljen vid TP53-muterad akut myeloisk leukemi (AML).

 

Akut myeloisk leukemi (AML) är en dödlig sjukdom. TP53-muterad AML har endast 40% svarsfrekvens, en kort responstid och en dramatiskt låg median total överlevnad på cirka sex månader.

 

En mer individuell och selektiv behandling kommer i framtiden att vara nödvändig för att framgångsrikt kunna bota AML. En stor potential tillskrivs läkemedel, som specifikt modulerar eller hämmar funktioner som är viktiga för tumörens överlevnad och utveckling. Dessa typer av behandlingar är dock fortfarande i ett mycket tidigt utvecklingsskede.

 

Vårt mål är att med hjälp av en ny typ av redan godkända läkemedel aktivera proteiner som tillhör p53 familjen för att effektivt döda AML celler. Vi kommer att karaktärisera dessa läkemedels effektivitet och selektivitet i olika typer av cancercellinjer, djurmodeller och patientprover. På så sätt kan vi få en heltäckande bild av dessa läkemedels potential och då dessa läkemedel redan är godkända för behandling av andra sjukdomar kan de snabbt användas i klinisk praxis.

 

Vår forskning har en unik potential att kunna bidra till utveckling nya effektiva terapeutiska strategier för skräddarsydda behandlingar av patienter som lider av obotlig blodcancer.

 


2020 Leal Oburoglu PhD


Leal Oburoglu PhD, forskare vid Lunds University Cancer Centre (LUCC), the Division of Molecular Medicine and Gene Therapy erhåller årets stipendium om SEK 50,000 från Cathrines forskningsstiftelse för projektet:

Metabolic control of cell fate decisions during hematopoietic stem cell emergence


Stamcellstransplantation är fn det enda botemedel mot många genetiska eller maligna sjukdomar. Detta har dock en del begränsningar. Dessa problem kan övervinnas om och när en teknik för att producera hematopoietiska stamceller från patienthärledda inducerade pluripotenta stamceller blir tillgänglig. I denna ansökan föreslås att man tittar på denna fråga. Detta kan erbjuda en spännande och lovande ny behandlingsmetod för patienter med livshotande sjukdomar.


Metabolic control of cell fate decisions during hematopoietic stem cell emergence.

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is the sole cure for many genetic or malignant diseases. Currently, the cells used for HSCT can either come from adult bone marrow donations or umbilical cord blood (UCB) samples. While both sources are extremely valuable for treating over 80 types of diseases, they also have their limitations.

These problems can be overcome if and when a technique to produce Hematopoietic stem cells (HSCs) in vitro from patient-derived induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) becomes available. To date, it has not been possible to obtain functional HSCs with self-renewal capacity and multilineage potential from iPSCs. In this application, it is proposed to look at this issue from a new angle, by investigating the genetic determinants which modulate metabolic pathways during the emergence of HSCs. The HSCs derived from iPSCs in a metabolically controlled environment could offer an exciting and promising new treatment modality for patients with life-threatening diseases.


The project meets the foundation's purpose of promoting medical scientific research and development concerning cancer, not least to promote such medical scientific research which is intended to facilitate the development of new medical treatment methods, for promotion of human health.2019 Dr Liza Löf


Dr Liza Löf, forskare i molekylär medicin vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP), Science for Life Laboratory, Uppsala Universitet erhåller årets stipendium om 50.000 SEK från Cathrines forskningsstiftelse för projektet - Patientspecifik kombinationsbehandling av resistent kronisk myeloisk leukemi (KML).


KML behandlas numera mycket effektivt med hjälp av tyrosinkinasinhibitorer (TKI) och många patienter har lika lång livslängd som resten av befolkningen. Det finns emellertid en grupp av patienter som inte svarar på behandlingen och ytterligare en grupp av patienter utvecklar resistens mot läkemedlen. Forskning vid andra leukemier har visat att kombinationen TKI och BCL-2 inhibitorer kan öka effektiviteten av behandlingen. Dr Löf vill här undersöka blodceller från KML patienter som inte svarar på den traditionella behandlingen där man behandlar blodceller från olika patienter med kombinationer av TKI och BCL-2 inhibitorer. Genom att få svar på hur kombinationseffekten påverkar de molekylära studerade signaleringsvägarna kan forskargruppen förhoppningsvis etablera en metod att testa kombinationsbehandling i kliniska studier för denna grupp av KML patienter och även andra maligniteter. Målsättning är bidra till en lösning på frågan hur dessa svårbehandlade leukemipatienter kan behandlas med framgång.


2018 - Daniel Salamon MD Ph


2018 års stipendium från Cathrine Everts Forskningsstiftelse tilldelas Daniel Salamon MD PhD, senior forskare anknuten till Karolinska Institutet.

 

Dr Salamon erhåller 50.000 SEK för forskningsprojektet – Analyser av den direkt anti-apoptotiska effekten av interferon γ på primära, humana LinˉCD34+ leukemistam/progenitorceller vid kronisk myeloisk leukemi.

 

Motivering:

Kronisk myeloisk leukemi (KML) kännetecknas av en kromosomal translokation, t(9; 22), vilken leder till bildandet av Philadelphia-kromosomen. Denna avvikelse kodar för Bcr-Abl-fusionsonkoproteinet, som spelar en grundläggande roll i patogenesen bakom KML. Aktiviteten hos Bcr-Abl-proteinet kan nu effektivt hämmas med riktade tyrosinkinasinhibitorer (TKI), vilket leder till att merparten av leukemicellerna dör. Emellertid överlever vissa av de mest omogna s k leukemistamcellerna TKI-behandlingen. De kvarvarande KML-stamcellernas resistens mot TKI anses idag kunna kopplas till en onormal aktivering av en eller flera icke Bcr-Abl-associerade signalvägar, vilka medverkar i regleringen av de hematopoetiska stamcellernas överlevnad och självförnyelse. Flera aktuella fynd tyder på att TKI-behandlade KML-patienter har en ökad produktion av interferon y (IFNγ), och att detta multifunktionella cytokin i själva verket kan motverka och försämra effekten av TKI-behandlingen. Forskningsdata ger indikationer om att en uppreglerad IFNγ-signalering spelar en avgörande roll för uppkomsten av TKI-resistens hos KML stam/progenitor celler. En rad ex vivo-experiment för att avslöja molekylära mekanismer bakom den direkta anti-apoptotiska effekten av IFNy på dessa leukemiceller kommer att utföras i detta projektet.


Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och

utveckling rörande cancer, inte minst att främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som

är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande

av människors hälsa.2017 - Anna Eriksson


2017 års stipendium från Cathrine Everts Forskningsstiftelse tilldelas Anna Eriksson, specialistläkare inom hematologi och internmedicin vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala.


För projektet – Populationsbaserad kartläggning av myelosarkom i Sverige. Myelosarkom är en sällsynt form av hematologisk malignitet (blodcancer). Trots sin ovanlighet utgör tillståndet ett kliniskt betydelsefullt fenomen och ett terapeutiskt dilemma.


Dr Eriksson kommer att via registerdata undersöka förekomsten av myelosarkom i Sverige inklusive sjukdomskaraktäristika vid diagnos och utreda huruvida olika kliniska och genetiska faktorer kan förutsäga behandlingssvar samt hur olika behandlingsstrategier påverkar utfallet för dessa patienter. Förhoppningen är kunna förbättra riskstratifieringen och därmed möjliggöra optimering av behandlingsval för denna patientgrupp.


2016 - Parmida Ranji 


2016 års stipendium från Cathrine Everts Forskningsstiftelse tilldelas Parmida Ranji, doktor i medicinsk vetenskap vid avd för Kirurgi SU/Ö Göteborg.

 

Parmida Ranji erhåller 50.000 SEK för forskningsprojektet – ”Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering”.


Motivering:

Det mest använda läkemedlet vid behandling av kolorektal cancer är 5-fluoruracil (5-FU). Trots att 5-FU har använts vid cancerbehandling i 60 år finns inga tester som förutsäger om en tumör svarar på läkemedlet. En del tumörer har en inneboende resistens medan andra kan utveckla detta under behandlingen, bl a genom att öka antalet kopior av genen TYMS (genamplifiering). Nära TYMS sitter genen för YES1, vars aktivitet är hög i polyper som utvecklas till elakartade tumörer. En hypotes är att en samtidig amplifiering av både YES1 och TYMS kan induceras av 5-FU och då leda till mer aggressiva och resistenta tumörer. Studier vid avd för kirurgi SU/Ö har som mål att kartlägga ev samband mellan YES1/TYMS genamplifiering och utveckling av aggressiva tumörer. På så sätt vill man göra det möjligt att redan före behandlingens start kunna identifiera patienter med tumörer som sannolikt är resistenta mot 5-FU. En metod för detektion av genamplifiering i plasma kommer att utvecklas för att följa förändringar under behandlingen. Genom att analysera antal kopior av TYMS hoppas man göra det möjligt att identifiera patienter som inte svarar på 5-FU. Dessa patienter bör erbjudas alternativ behandling. Med tanke på det stora antalet patienter som får 5-FU varje år är nyttan av projektet stor för såväl patienter som för sjukvården.

Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och

utveckling rörande cancer, inte minst att främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som

är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande

av människors hälsa.
2015 - Dr Stefan Deneberg


Specialistläkare inom hematologi och internmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.


Dr Deneberg erhåller 50.000 SEK för forskningsprojektet - Induktionsbehandling av akut myeloisk leukemi i Sverige. Blir vi bättre? Hur kan vi förbättras ytterligare? En registerstudie av svenska AML-gruppen.


Motivering:

Trots ökad kunskap om olika genetiska och molekylära mekanismer kopplade till sjukdomen AML (akut myeloisk leukemi) har dess behandling inte ändrats påtagligt under de senaste 30 åren. Beslut kring basala kliniska frågeställningar, som när och hur man bör erbjuda patienterna högdos induktions- respektive sviktbehandling med cellhämmande medel, bygger på en avvägning mellan förväntade positiva effekter kontra befarade biverkningar, faktorer som fortfarande är ofullständigt belysta. Vägledningen som finns bygger till stor del på analyser av kliniska studier med selekterade patientgrupper, vilket minskar generaliserbarheten. Om och varför en minskning av ED (early death) har skett i rutinsjukvården i stort är inte heller känt. Det finns således ett stort behov av populationsbaserade analyser utanför de snäva ramar som retrospektiva läkemedelsstudier medger. Sådana analyser kan ha direkta implikationer på klinisk praxis, både i Sverige och utomlands.

Utifrån bakgrunden ovan har dr Deneberg och kollegor formulerat fyra kliniskt viktiga frågor som man avser att besvara genom att studera, och i vissa delar komplettera existerande data i det omfattande svenska AML-registret. 

Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och

utveckling rörande cancer, inte minst att främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som

är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande

av människors hälsa.
2014 – Dr Christian Kjellander


Specialistläkare inom hematologi och internmedicin vid Karolinska  Universitetssjukhuset i Solna och doktorand i projektet “Infektioner hos hematologiska patienter” vid Karolinska Institutet. Kan PCR-teknologi förbättra diagnostik och därmed behandling och prognos hos hematologiska patienter med feber?2013 – Kurator Sara Natt och Dag. Forskning kring unga cancerpatienters bloggar.


"Sara Natt och Dag har på ett engagerat och målmedvetet sätt, i sitt arbete som kurator, via sina böcker och idag genom sin forskning om hur vården påverkas av bloggande patienter givit viktiga insikter och värdefullt stöd till patienter, och deras anhöriga, som drabbats av cancersjukdom. Sara har inte minst belyst vikten av anhörigstöd, och även av nya kommunikationsmedel, för den läkande processen. Sara har därvid aktivt bidragit till att förbättra omvårdnad och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom – ett mål som delas av Cathrine Everts Forskningsstiftelse.”


2012 – Organisationen Ung Cancer.


"Ung Cancer har på ett övertygande sätt verkat för att förbättra levnadssituationen för unga vuxna som drabbats av cancer. Ung Cancer verkar inte bara för att öka möjligheterna för unga vuxna cancerdrabbade att överleva sin cancer utan också för att öka livskvaliteten både under och efter sjukdomstiden. Genom sin upplysningsverksamhet har den ideella organisationen Ung Cancer på ett övertygande sätt bidragit till att sprida information om cancer hos unga och därmed ökat kunskapen om denna sjukdomsgrupp hos drabbade patienter, personal inom sjukvården och för allmänheten."

INFORMATION OM BIDRAG SOM KAN SÖKAS UR CATHRINES STIFTELSE
Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling, främst rörande cancer. Exempel på cancerformer som prioriteras är hematologisk cancer i allmänhet, akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga.

Stiftelsen skall främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som är avsedd att underlätta framtagande av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande av människors hälsa.

 

Bakgrund

Det är ovanligt med dödliga eller allvarliga sjukdomar hos unga människor. Men ändå händer det. Faktum är att cancer är den fjärde vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 20 till 39 år.

Förekomsten av vissa cancerformer, såsom tjocktarmscancer, sköldkörtelcancer och testikelcancer ökar hos personer i dessa åldrar. I USA inträffar årligen mer än 50.000 nya fall av cancer hos unga människor, vilket leder till ungefär 9.000 dödsfall. I Europa är siffrorna ungefär de dubbla, det vill säga att cirka 100.000 unga personer insjuknar varje år i någon form av cancer, med 20.000 dödsfall till följd av detta. Men det finns emellertid några ljuspunkter. De senaste decennierna har överlevnaden ökat markant bland unga vuxna (15 till 39 år) som drabbats av cancer. Behandlingsforskningen har tagit stora steg framåt, vilket lett till förbättrad prognos för många som överlever sin sjukdom.

Unga vuxna har generellt en bättre prognos och den bättre överlevnad jämfört med äldre personer, vilket kan ha flera orsaker. Till exempel kan det bero på skillnader i tumörtyper, bättre tolerans för olika typer av behandling hos yngre patienter, eller helt andra orsaker som vi ännu inte känner till.

 

Behov

Idag är alltså utmaningarna och kunskapsluckorna fortfarande många och stora när det gäller cancer hos barn, ungdomar och unga vuxna. Vi behöver mer forskning och kunskap för att förstå varför vissa unga vuxna förefaller vara predisponerade för cancer och varför andelen av vissa cancerformer ökar i denna åldersgrupp.  Det är också viktigt att öka den biologiska och genetiska kunskapen om varför ungdomar kan svara olika på vissa behandlingsregimer jämfört med äldre vuxna.

Andra aspekter som vi behöver ägna mer uppmärksamhet är de unika psykosociala frågor som möter de unga patienterna och deras anhöriga under och efter cancersjukdomen.

 

Stiftelsen

Cathrine Everts fick sin cancer, akut leukemi, när hon var på väg in i livet. Med hjälp av modern behandling besegrade hon sin cancersjukdom och kom tillbaka till ett aktivt och normalt liv.  Cathrine Everts stiftelse har tillkommit för att stödja kliniskt viktig medicinsk forskning som är direkt applicerbar i vården för att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som drabbats av allvarlig cancer.

 Vem kan mottaga stipendiet och vem kan söka?


För att få Cathrine Everts stipendiet, kan en sökande ansöka och ange henne / honom själv till stiftelsen. Alternativt kan en lämplig mottagare föreslås till styrelsen för stiftelsen.

Individer kan ansöka om stöd som baseras på kriteria som ges i stiftelsen stadgar. I grund och botten stöder Cathrine Everts stiftelse kliniskt viktig medicinsk forskning, klinisk utveckling och /eller innovationer som är direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom.


Ansökan skall struktureras enligt följande:

Projektbeskrivningen i första omgången får omfatta 9 600 tecken inklusive blanksteg och ska innehålla uppgifter om:

- Den sökandes kliniska och forskningbakgrund, de medicinska och kliniska behov som behandlas, den innovation som gjorts och den personliga bidrag/forskning /innovation / klinisk förbättring som gjorts av den sökande.

- Syfte, design, teori och metod i förhållande till den internationella forskningsfronten.

- Annan viktig klinisk internationell forskning som gjorts på området under det senaste decenniet.

- Forskarens personliga färdigheter och kvalifikationer.

- En översikt över hur den personliga bidraget/priset kommer att användas (löner, resor eller andra användningar).

- Ange även vilken finansiering projektet redan har, dvs hur angeläget ett tillskott från CEF kan vara  samt hur ett bidrag från stiftelsen kan göra skillnad.
ANSÖK SENAST 31/5 GENOM ATT MAILA info@cathrinesstiftelse.se (märk den bifogade ansökan med ditt namn)


Bernt Everts och Daniel SalamonAnna Eriksson och Bernt Everts

Parmida Ranji och Bernt EvertsJohanna Everts och Stefan DenebergCathrine Everts och Christian KjellanderCathrine Everts och Ung Cancers representant HannaCathrine Everts och Sara Natt och Dag